Σαφραμπόλεως 8, Ανατολή, Ιωάννινα | 3οχλμ ΕΟ Ιωαννίνων - Αθηνών Τηλεφωνο παραγγελιων 26510 67131

Μεγάλος Διαγωνισμός - Όροι & Προϋποθέσεις

Διαγωνισμός από τα Υγραέρια Μαυροκεφαλιδης

Όροι & Προϋποθέσεις

1.Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία
Μαυροκεφαλιδης Λ. Εμποριο Υγραεριου η οποια εδρεύει  στα Ιωαννινα
2.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό Facebook και καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της δήλωσης ενδιαφέροντος τους με την συμπλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να κερδίσουν τo δώρo που προκηρύσσει ο διαγωνισμός. Δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.
3.Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν οι εξής:             
α.Κάντε Like στη σελίδα μας.     
β.Καντε like στο post
γ.Κάντε μας σχόλιο γράφοντας το όνομα του φίλου ή της φίλης σας κάνοντας mention (@...) το όνομα του.
δ. Κάντε δημόσια κοινοποίηση τον διαγωνισμό.
Η πραγματοποίηση των ανωτέρω βημάτων προσμετράται ως μια (1) συμμετοχή. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 30 Μαΐου. Ο Νικητης θα ανακοινωθεί 1 Ιουνίου στη σελιδα του facebook και με προσωπικο μυνημα.
4. Ο αριθμός των Νικητών του διαγωνισμού ορίζεται ότι θα είναι ενας (1) .
5. Το Δώρο που θα κερδίσει ο νικητής είναι μια ψησταριά Landmann grill chef 12375.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και διαμενουν στην Ελλαδα. Σε περἰπτωση που ο νικητής ειναι εκτός του Νομου Ιωαννίνων θα παραλάβει το δώρο ταχυδρομικά κατοπιν επικοινωνίας.
7.Ως «Συμμετέχων» ορίζεται εφεξής οποιοσδήποτε έγκυρα, κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους, συμμετέχει στο Διαγωνισμό - Κλήρωση. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να τηρηθούν όλα ταπαραπάνω βήματα/προϋποθέσεις του διαγωνισμού!
8.Ρητά σημειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο και εντός της ορισθησομένης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προθεσμίας – όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω –(α) δεν έχει μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί και υπογράψει τη σχετική τυχόν δήλωση Αποδοχής του Δώρου και των Όρων του Διαγωνισμού, προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής. Με την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας παραλαβής από το Νικητή του αντίστοιχου Δώρου του ή με τη μη αποδοχή από το Νικητή των παρόντων όρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του ως άνω Νικητή, που δεν προσήλθε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε έγκυρα το Δώρο του ή δεν αποδέχτηκε τους παρόντες όρους.
9.Ο Νικητης δεν έχει το δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου τους σε χρήματα.
10.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύμφωνα με τους Ν.3471/2006 και Ν.4624/2019όπως ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατ’εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή των Δώρων από τους Νικητές αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. 

 

Η MavrokefalidisGas είναι η εταιρεία που σας εγγυάται για την ποιότητα, τη σωστή εξυπηρέτηση και τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων της. Ένα όνομα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη για προϊόντα υγραερίου, υπεύθυνα και φιλικά.

Συνεργάτες